ESL

Steg för steg manualen

Utbildningen i ESL-pedgogik, Steg för steg, riktar sig till enskilda enheter och peronalgrupper som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Modellen Ett självständigt liv (ESL), med manual som anpassats för svenska förhållanden av leg psykolog Per Borell - Steg för steg, innehåller olika moduler som fokuserar på tll exempel aktivitetsplanering, medicinering, symtom, vardagligt samtal med flera. Modellen är enkel och uppskattas för sin pedagogiska stuktur och för sina konkreta mål av de som använder den. Modellen kan användas i olika sammanhang såsom inom psykiatrisk vård, boendeenheter eller dagverksamheter. 

Trots de senaste årens framgångar med effektivare mediciner, god effekt av individuell KBT-terapi, anhörigstöd, utbyggd kontaktmannafunktion och förbättrat kommunalt stöd, har många personer med schizofreni betydande kvarstående problem. Deras dagliga livskvalitet och förmåga till nära kontakter är ofta sänkt.
Återfallsrisken är stor och cirka hälften har kvarstående psykossymtom trots medicinering.
ESL är ett behandlingsmaterial som är specialgjort för personer med schizofrenidiagnos - men där de flesta delarna kan användas för klienter med psykiska funktionsnedsättningar oavsett diagnos.
Vid allt arbete med ESL betonas deltagarnas egen aktivitet och övning. inom manualens ram försöker vi individualisera och förknippa med personligt relevanta tema så mycket som möjligt. Steg för steg passar både för grupp och individuellt arbete. Bäst resultat nås av en kombination, alltså att de klienter som går i grupp också tar upp samma ämne induvidiellet eller med sin kontaktperson eller behandlare.
Målet för ESL är att underlätta för brukaren att klara ett dagligt liv med hög livskvalitet. Det sker genom att vi förstärker kontaktmannens (case-manger, kontaktperson, patientansvarig sjuksköterska, samordnare med flera beteckningar) med nya och effektiva metoder. Dessa grundar sig på kunskap om kognitiva störningar, KBT samt social färdighetsträning.

 

omslagI mars 2011 publicerade socialstyrelsen en genomgång av psykosociala åtgärder vid schizofreni. Man rekommenderar (prioritet två på en tiogradig skala där ett är högsta prioritet) att vård och stöd bör: "erbjudas personer med schizofreni som har en nedsatt funktion i olika sociala färdigheter social färdighetsträning enligt ESL-modellen".

 

 

 

 

Strukturerad men flexibel behandling 

Behandlingen sker individuellt eller i grupp. Grupp är ofta att föredra. Där finns möjlighet att dela erfarenheter med andra och resultatet anses bli bättre. Individuell behandling är å andra sidan mer flexibel för brukaren och lättare att börja med för personal.
Materialets struktur underlättar för personer med kognitiva störningar att utnyttja sin intellektuella kapacitet. Strukturen gör också att gruppledarna kan få ett bra behandlingsresultat efter bara fyra dagars utbildning. Samtidigt innebär den strikta ramen en bristande individualisering. En erfaren terapeut kan dock individualisera under grupparbetet och genom parallell individuell behandling hjälpa brukaren att använda sina nya kunskaper i sitt dagliga liv.
Kärnpunkten i ESL består i att egna och andras erfarenheter sammansmälts med ny kunskap med hjälp av övningar. Brukaren väljer de lösningar som passar bäst och integrerar dessa i sitt dagliga liv genom hemuppgifter. En stor fördel med ESL är att det går att använda i en mängd olika sammanhang utan att organisationen förändras. ESL passar lika bra inom psykiatrisk rehabilitering som i kommunal verksamhet. Materialet är användbart vid boendeenheter, dagsjukvård, rehabavdelningar, behandlingshem, psykiatrisk öppenvård, aktivitetscentra av olika slag, med mera. Vid gruppbehandling deltar 4-8 personer. Gruppen leds av två behandlare. Innan kursen har gruppledaren och kontaktmannen hjälpt brukaren att klarlägga personliga mål. Dessa förknippas sedan med de målsättningar somär inbyggda i materialet.
Gruppen tar upp olika ämnen enligt fastställd plan. Vid de personliga problem som deltagarna tar upp delar gruppen med sig av sin kunskap och erfarenhet. Därefter används problemlösningmetodik och rollspel för att skapa och befästa ett bättre sätt att hantera olika situationer. Problemlösning utvecklar intellektuell kreativitet medan rollspel ökar den emotionella förmågan. Hemuppgifter hjälper deltagarna att överföra erfarenheterna till vardagligt liv. Anhöriga och kontaktpersoner deltar aktivt i hemuppgifterna.
Behandlingen varar i 1-50 timmar beroende på del. Vid individuell behandling väljer brukaren en större eller mindre del av materialet. Tiden  varierar då från enstaka timmar till flera år.
Metodiken i ESL kan med fördel användas i daglig kontaktpersonsfunktion. Personalutbildning kring ESL anses förbättra relationen mellan brukare och personal.
Till materialet finns ett antal instrument för att mäta behandlingseffekt.

Borell psykologi & arbetsterapi ABs utbildning i ESL

Utbildningen omfattar tre dagar. De första dagarna består av föreläsningar samt övningar kring materialet. Därefter är avsikten att du börjar använda någon del som kan passa bra i ditt dagliga arbete. Under uppföljningsdagen får du handledning samt förslag på hur du kan gå vidare.
Vi har även möjlighet att erbjuda metodhandledning för arbetsgrupper efter utbildningen. Detta för att öka möjligheten till implementering och öka färdigheteterna i att använda materialet.

 

Här nedan kan du ladda ner Steg för steg manualen och handboken

SfS manual uppl 22         Sfs handbok upplaga 22

 
 
 
Manual för att arbeta med Ekonomi
Det är stressande för många att inte ha kontroll över sin ekonomi. Har man väl hamnat i ett läge med dålig ekonomi, så tar det tid att komma tillbaka. Men nästan alla kan få en god ekonomi även om man har små inkomster. Det man kan påverka själv är hur man använder sina pengar. Under kursen kommer deltagarna lära sig hur man kan planera sin ekonomi. Tillsammans tar man reda på hur man kan göra för att pengarna ska räcka längre.
Texten ovan är skriven av Ulrika Hylén, arbetsterapeut och Kicki Nyström, rehabiliteringsassistent vid öppenvården i Södertälje. De har arbetat fram ett lätt och mycket pedagogiskt ekonomimaterial. Basen är Steg för Steg. Manualen är utmärkt och testad av en grupp brukare. En nackdel är att materialet är stort och tar åtskillig tid att genomföra. Troligtvis är det enklast att använda delar av materialet vid vanlig case-managementkontakt. Då kan brukaren välja de sidor och ämnen som är aktuella och viktigast.
Materialet består av en Manual och en Handbok. Februari 2014 kom upplaga nr 3. Om du har frågor mejla till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.